BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4962/TCT-CS
V/v trả lời thư của công dân

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Ông Trương Đức Vỵ
(Thôn Táo, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Thuế nhận được thư đề ngày25/10/2007 của ông Trương Đức Vỵ hỏi về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.15 mục II Phần A Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh: “Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật,công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồnvốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được Nhànước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình”thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nhàvăn hóa của thôn được cấp 100% kinh phí từ ngân sách nhà nước để sửa chữa thìthuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Cơ sở (tổ, đội) xây dựng thực hiện sửa chữa nhàvăn hóa phải kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra với thuế suất là 10% và được khấu trừ,hoàn thuế đầu vào theo quy định. Về thắc mắc của ông liên quan đến việc thấtthoát tiền thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận và thông báo cho Chi cục Thuế huyện VĩnhTrường biết để quản lý tốt khoản thuế này.

Tổng cục Thuế trả lời để ông TrươngĐức Vỵ được biết.

Nơi nhận:- Như trên;
- Chi cục thuế huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc);
- Phòng Tài chính huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc);
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương