TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4963/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH dịch vụ Trane Việt Nam
Địa chỉ: 3 đường 3/2, quận 10
Mã số thuế: 0302622381

Trả lời văn bản số 01_CV/TCKT/Trane ngày 10/06/2014của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2013) quy định về xử lý trong trườnghợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơnđã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo vớicơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tưnày) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏnghóa đơn.

2. Trường hợp khi bánhàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đóngười bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thìngười bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõliên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõhọ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu(nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhậncủa người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao chongười mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việcmất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Ngườibán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy,hỏng hóa đơn

Trường hợp Công ty theo trình bày, khi cung ứng dịch vụbảo trì cho Công ty TNHH TM DV Sài gòn - Vũng Tàu, đã lậphóa đơn theo đúng quy định và đã kê khai nộp thuế trong tháng2/2013, Công ty đã gửi chuyển phát nhanh, Công ty TNHH TM DV Sài Gòn - Vũng Tàuđã ký nhận nhưng làm mấtliên 2hóa đơn bản gốc đã lập thì Công ty TNHH TM DV Sài Gòn - VũngTàu phải làm thủ tục báo mất hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 22 Thôngtư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.Công ty TNHH TM DV Sài Gòn - Vũng Tàu được sửdụng hóa đơn bản sao liên 2 có ký xác nhận, đóng dấu(nếu có) của Công ty kèm theo biên bản về việc mất,cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế, nếu Công ty vàbên mua đã thực hiện thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 22 Thông tưsố 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Việc Công ty đề nghị được thực hiệnkhai báo mất hóa đơn, nộp phạt do làm thất lạc hóa đơn GTGT và xuất hóa đơnGTGT khác thay thế cho bên mua là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
1856 - 150383 / 2014 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga