NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4964/NHNN-KTTC
V/v hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng CP, được thưởng bằng CP và mua CP theo quyền mua của cổ đông hiện hữu

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: Các Tổ chức tíndụng

Để thống nhất trong hạch toán kế toán số cổ tức nhận bằng cổphiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và cổ phiếu được mua theo quyền mua của cổđông hiện hữu tại các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước hướng dẫnhạch toán nghiệp vụ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và muacổ phiếu theo quyền mua của cổ đông hiện hữu như sau:

I- Nguyên tắc hạch toán

1. Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng và nguyên tắc giá gốctheo quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01 – Chuẩn mực chung, đối vớisố cổ tức nhận bằng cổ phiếu và/hoặc TCTD được thưởng bằng cổ phiếu, TCTD thựchiện ghi nhận theo mệnh giá của cổ phiếu, không hạch toán theo giá thị trường.

2. Đối với số cổ phiếu được mua theo tỷ lệ cổ phiếu đang nắmgiữ (thông thường mua theo giá ưu đãi hoặc ngang mệnh giá), TCTD thựchiện ghi nhận theo giá gốc (bằng giá mua + chi phí mua có liên quan).

II- Về hạch toán kế toán

1. Hạch toán nghiệp vụ nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặcđược thưởng bằng cổ phiếu

Khi nhận được cổ phiếu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 14, 15, 34 - TK hiện đang theo dõi cổ phiếu tương ứng(cổ phiếu cơ sở được tính toán để nhận cổ tức hoặc được thưởng bằng cổ phiếu- mởtài khoản chi tiết thích hợp)

Có TK 703- Thu lãi từ đầu tư chứng khoán

và/ hoặc Có TK 78- Thu nhập góp vốn, mua cổ phần (đối vớikhoản thu từ góp vốn, đầu tư dài hạn)

2. Hạch toán nghiệp vụ mua cổ phiếu theo quyền muacủa cổ đông hiện hữu

- Khi nộp tiền để mua cổ phiếu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 359- Các khoản khác phải thu (mở TK chi tiết theoyêu cầu quản lý)

Có TK thích hợp

- Khi nhận cổ phiếu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 14, 15, 34 - TK hiện đang theo dõi cổ phiếu tương ứng (mởTK chi tiết thích hợp)

Có TK 359- Các khoản khác phải thu (TK chi tiết đã mở)

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong hạch toánnhận cổ tức bằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và hạch toán mua cổ phiếutheo quyền mua của cổ đông hiện hữu tại TCTD. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, đề nghị TCTD phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Kế toán-Tài chính) để xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Các Ngân hàng (để
- Thanh tra NHNN biết);
- Lưu VP, Vụ KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương