BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

---------------------

Số: 4966/TCHQ-TXNK

V/v: Vướng mắc thuế GTGT và quyền nhập khẩu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Bonnie Farm.

(Địa chỉ: thôn Phát Chi, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Ngày 20/08/2012 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 29/CV-BFC của Công ty TNHH Bonnie Farm trình bày vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với giống cây trồng nhập khẩu và quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT với giống cây nhập khẩu:

Vấn đề thuế giá trị gia tăng đối với giống cây trồng đã được Bộ Tài chính trả lời cụ thể tại công văn số 12317/BTC-CST ngày 12/09/2012 (gửi kèm công văn), đề nghị Công ty TNHH Bonnie Farm nghiên cứu, thực hiện.

2. Về quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Theo quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư về quyền xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến hoạt động đầu tư thì doanh nghiệp đầu tư được quyền trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và hàng hóa cho hoạt động đầu tư; trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, Công ty được quyền nhập khẩu vật tư, nguyên liệu phục vụ trực tiếp cho hoạt động dự án đầu tư nêu trong Giấy chứng nhận đầu tư; việc xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng để thực hiện dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý chuyên ngành giống cây trồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Bonnie Farm biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang