BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/BNN-TC
V/v: phạm vi điều chỉnh Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcKinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn

Trả lời đề nghị của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triểnnông thôn tại công văn số 21/KTHT-QHĐC ngày 17/01/2013 về phạm vi điều chỉnh đốivới 02 gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dâncư năm 2012. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các văn bản hiện hành, Bộ Nông nghiệpvà PTNT có ý kiến như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh:

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của BộTài chính điều chỉnh Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trìhoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân(Khoản 2, Điều1 Luật đấu thầu số 61/2012/QH11 ngày 29/11/2005)gồm:

a) Trang thiết bị, phương tiện làm việc quy định tạiQuyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc củacác cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

b) Vật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thườngxuyên;

c) Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tácchuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy;

d) May sắm trang phục ngành (gồm cả mua sắm vật liệuvà công may);

đ) Dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệptheo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ quyđịnh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sáchnhà nước; các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: máy móc, thiết bị, phụ kiện, phầnmềm và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao gồm cả lắp đặt, chạythử, bảo hành (nếu có);

e) Phương tiện vận chuyển: ô tô, xe máy, tàu, thuyền,xuồng và các phương tiện vận chuyển khác (nếu có);

g) Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, ấn chỉ,tem; văn hóa phẩm, sách, tài liệu, phim ảnh và các sản phẩm, dịch vụ để tuyêntruyền, quảng bá và phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ;

h) Các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móctrang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; dịch vụ thuê trụsở làm việc và tài sản khác; dịch vụ thuê đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịchvụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định và các dịch vụ khác;

i) Dịch vụ tư vấn (tư vấn lựa chọn công nghệ, tư vấnđể phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụ tư vấn trong mua sắm khác);

k) Bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếucó);

l) Các loại hàng hóa, tài sản, dịch vụ khác đượcmua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Các loại hàng hóa, tài sản, dịch vụ nêu trên, sauđây chung gọi là tài sản.

2. Về 02 gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc kinh phíthực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2012 của Cục:

- Gói thầu “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phầnmềm báo cáo trực tuyến phục vụ công tác bố trí ổn định dân cư” thuộc phạm vi điềuchỉnh của Thông tư 68 (Mục i, khoản 1, Điều 2 Thông tư 68).

Bộ hướng dẫn để đơn vị triển khai thực hiện theoquy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thanh Huyền