BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 497/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn một số vướng mắc trong công tác quản lý Quy hoạch, Kiến trúc của thành phố Hà Nội

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 340/UBND-GT ngày14/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn, giải quyết một số vướngmắc trong công tác quy hoạch – kiến trúc trên địa bàn thành phố. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh quy hoạch xây dựng (QHXD):

- Thống nhất với đề xuất của UBND thành phố Hà Nội về việc“Điều chỉnh QHXD được coi là điều chỉnh cục bộ khi phạm vi có điều chỉnh chiếmdưới 10% quy mô dân số hoặc dưới 10% diện tích quy hoạch của đồ án QHXD đã đượcphê duyệt”. Tuy nhiên, hiện nay đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nộiđang được Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND Tp. Hà Nội thực hiện, Tư vấnnước ngoài bắt đầu nghiên cứu, đánh giá hiện trạng. Do đó, trong quá trìnhtriển khai, thành phố cần lưu ý chỉ đạo nội dung điều chỉnh quy hoạch cục bộphải phù hợp Định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và phát triển đôthị bền vững.

- Về đề xuất giản tiện trình tự, thủ tục thẩm định và phêduyệt khi lập hồ sơ điều chỉnh QHXD: Bộ Xây dựng đã có công văn số 2310/BXD-VPngày 17/11/2008 cơ bản thống nhất với các đề xuất của TP. Hà Nội. Tuy nhiên,lưu ý đồ án điều chỉnh quy hoạch phải có các bản vẽ về hạ tầng kỹ thuật để đảmbảo sự kết nối đồng bộ khi triển khai, đặc biệt là bản vẽ quy hoạch giao thông,san nền và thoát nước mặt.

2. Về lấy ý kiến thoả thuận đối với quy hoạch xây dựng:

- Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Tp. Hà Nội cáctrường hợp cần phải lấy ý kiến thoả thuận: đến cấp quận – huyện (Hội đồng nhândân, UBND, Mặt trận Tổ quốc) trong phạm vi quy hoạch vùng tỉnh, vùng liênhuyện, vùng huyện và quy hoạch chung đô thị; đến tổ trưởng tổ dân phố, trưởngthôn và đại diện cộng đồng dân cư trong phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Các trường hợp không phải lấy ý kiến thoả thuận đối vớiquy hoạch chi tiết 1/500: thống nhất cơ bản với đề xuất của Tp. Hà Nội. Tuynhiên, UBND Tp. Hà Nội cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm rõ các khái niệm,tiêu chí “không có điều chỉnh lớn so với QHCT 1/2000” để làm cơ sở áp dụng chotrường hợp không phải lấy ý kiến thoả thuận QHXD ở cấp phường, xã; tránh mậpmờ, tạo kẽ hở hoặc tiêu cực trong quản lý ĐTXD sau quy hoạch.

- Việc lấy ý kiến thoả thuận của cơ quan chuyên ngành: UBNDTp. Hà Nội đề xuất trong quá trình lập QHXD chỉ cần xin ý kiến về an ninh quốcphòng, di tích lịch sử – văn hoá và đê điều, còn các cơ quan khác sẽ thực hiệnở bước lập dự án đầu tư. Về việc này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Tp. Hà Nội thựchiện đúng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định 08/2005/NĐ-CP củaChính phủ về quy hoạch xây dựng. Việc tham gia ý kiến, thoả thuận về quy hoạchcủa các cơ quan chuyên môn, các bên liên quan tới đồ án quy hoạch xây dựng nhằmmục đích tạo sự phối hợp đồng bộ, tránh chồng chéo về quy hoạch (nếu có) củacác ngành liên quan đến khu vực nghiên cứu, lập quy hoạch.

3. Về Thiết kế đô thị và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị:

Về nội dung hồ sơ Thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạchchung và Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được qui định cụ thể tại các Điều30, 31 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Nộidung hồ sơ trình duyệt của đồ án Quy hoạch chung và Quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị được qui định tại các Điều 16, 17, 24, 26 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Khi có nhu cầu cần đưa ra các qui định cụ thể để quản lýphát triển đô thị cho những không gian như: khu phố cổ, phố cũ, quảng trườngvăn hóa… thành phố có thể tổ chức nghiên cứu, lập và phê duyệt Hồ sơ thiết kếđô thị tách riêng với đồ án quy hoạch chi tiết.

4. Về quy hoạch mạng lưới và quy hoạch chuyên ngành:

Về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, tham gia của cộngđồng đối với các quy hoạch mạng lưới, quy hoạch chuyên ngành (như quy hoạchđiện lực, quy hoạch đê điều…) cần tuân thủ theo các Luật và các Nghị định hướngdẫn của ngành đó. Nếu đồ án quy hoạch mạng lưới, quy hoạch chuyên ngành có liênquan tới bố trí công trình xây dựng trong không gian đô thị thì cần có ý kiếnthoả thuận của Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (Sở Quyhoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng) đảm bảo phối hợp đồng bộ và không trùng chéo vềquy hoạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND thành phốHà Nội nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở QHKT Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ KTQH(NHL-02).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính