CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 497/CP-QHQT
V/v đàm phán Hiệp định tín dụng với WB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại Giao, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 384/NHNN-QHQT ngày 17 tháng 4 năm 2003 về việc thành lập đoàn đàm phán Dự án vay vốn ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Thành lập đoàn liên ngành gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để đàm với WB Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan của Dự án “Cải cách quản lý tài chính công” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo khả thi của Dự án.

Việc Đàm phán được thực hiện qua cầu truyền hình giữa Văn phòng WB tại Hà Nội và Hội sở WB tại Washington D.C, Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2003. Chi phí tổ chức đàm phán về phía Việt Nam tính vào chi phí nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đàm phán.

- Uỷ quyền cho đồng chí Nguyễn Quang Huy, Quyền vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán, Bộ Ngoại Giao ra văn bản xác việc uỷ quyền này./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng