BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 497/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP và Thông tư 05/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 củaChính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trìtăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày13/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuếsuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutheo Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP Tổng cục Hải quan dự thảo một số giải phápcải cách thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanhxuất nhập khẩu, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinhtế, đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể như sau:

1/ Rà soát hồ sơ hải quan, loại bỏ giấy tờ không cần thiết;Cải tiến việc kiểm tra hải quan, giảm tỷ lệ kiểm tra, tăng hiệu quả kiểm traphát hiện vi phạm, giảm thời gian thông quan hàng hóa:

1.1- Đơn giản hóa giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan:

Đề nghị Cục Hải quan địa phương kiểm tra, rà soát lại và đềxuất loại bỏ các giấy tờ, chứng từ không cần thiết trong bộ hồ sơ hải quan theohướng đơn giản cho doanh nghiệp, thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý để tiếptục sửa đổi các Thông tư, quy trình thủ tục hải quan.

1.2- Giảm tỷ lệ kiểm tra và thời gian thông quan hàng hóa:

1.2.1- Thống kê kết quả phân luồng:

- Yêu cầu Cục Hải quan địa phương báo cáo kết quả phânluồng, chuyển luồng hồ sơ hải quan và kiểm tra phát hiện vi phạm trong thờigian từ 01/10/2008 đến hết 31/01/2009 theo biểu mẫu (gửi kèm).

- Việc thống kê trên nhằm mục đích xác định: nếu kết quảkiểm tra phát hiện vi phạm đạt tỷ lệ thấp sẽ là cơ sở để xem xét điều chỉnhhoặc có thể sẽ bỏ luồng vàng theo hướng nêu tại điểm 1.2.2 dưới đây.

1.2.2- Dự kiến một số giải pháp cụ thể:

- Điều chỉnh tiêu chí quản lý rủi ro, tăng tỷ lệ hồ sơ phânluồng xanh, bỏ luồng vàng và tăng hiệu quả kiểm tra phát hiện vi phạm đối vớihồ sơ thuộc luồng đỏ theo quy định tại Điều 28, 29, 30 Luật Hải quan và Điều10, 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP theo hướng:

+ Đối với chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan theohướng dẫn tại điểm 2 Thông tư 05/2009/TT-BTC hồ sơ hải quan được phân luồngxanh: Mức độ kiểm tra thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định154/2005/NĐ-CP; Hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế, nếu phải kiểm tra thực tế thìdo Lãnh đạo Chi cục quyết định theo Điều 29 và 30 Luật Hải quan.

+ Đối với chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quantheo hướng dẫn tại điểm 4 Thông tư 05/2009/TT-BTC việc kiểm tra thực tế thựchiện như sau:

++ Máy tính xác định luồng đỏ: Kiểm tra 100%.

++ Máy tính xác định luồng xanh, lãnh đạo Chi cục quyết địnhluồng đỏ: Kiểm tra 5 - 10% hoặc kiểm tra cho tới khi kết luận được hành vi viphạm.

Trên cơ sở báo cáo, đánh giá của các đơn vị về nội dung nêutại điểm 1.2 nêu trên, Tổng cục sẽ tập hợp để sửa đổi bổ sung vào quy trình thủtục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (quy trình 874)hoặc điều chỉnh các tiêu chí trong chương trình quản lý rủi ro cho phù hợp.

2/ Theo dõi thanh khoản nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sảnxuất hàng xuất khẩu đối với các trường hợp kéo dài hơn 275 ngày:

Đề nghị Cục Hải quan địa phương nghiên cứu Nghị quyết30/2008/NQ-CP và điểm 5 Thông tư 05/2009/TT-BTC nêu trên để đề xuất, báo cáoTổng cục Hải quan những vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể hơn, trong đó cần chúý các nội dung như:

- Thủ tục hải quan để thực việc việc kéo dài hơn 275 ngày ânhạn thuế đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóaxuất khẩu cần hướng dẫn những vấn đề gì?

- Biện pháp theo dõi, quản lý hồ sơ thanh khoản nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của các trường hợp được kéo dàithời gian ân hạn thuế hơn 275 ngày.

Trên đây là dự thảo một số giải pháp thực hiện Nghị Quyết số30/2008/NQ-CP và Thông tư số 05/2009/TT-BTC Để việc triển khai thực hiện đảmbảo đạt hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phốcăn cứ vào tình hình thực tế tại Đơn vị tham gia đóng góp ý kiến để Tổng cụctập hợp và xây dựng thành chương trình thực hiện cụ thể góp phần thúc đẩy cáchoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

ý kiến tham gia đề nghị gửi về Vụ Giám sát quản lý trướcngày 15/2/2009./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Cục Hải quan: ........ Chicục Hải quan .....

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN LUỒNG HỒSƠ HẢI QUAN

(Số hiệu thống kê tính từ 01/10/2008đến hết ngày 31/1/2009)

Số TT

Kết quả phân luồng

Kết quả kiểm tra phát hiện vi phạm

Máy tính xác định

Số lượng tờ khai

LĐCC quyết định

Số lượng tờ khai

Số lượng tờ khai

Tỷ lệ (%)

Hành vi vi phạm chủ yếu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Xanh

Xanh

Vàng

Đỏ

2

Vàng

Vàng

Đỏ

3

Đỏ

Đỏ

Ghi chú: Cột (7): Tỷ lệ tính trên tổng số tờ khai trongluồng tại cột (5).

NGƯỜI LẬP BIỂU

LÃNH ĐẠO CHI CỤC