TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1497TCT/ĐTNN
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Công ty TNHH Happy Cook

Trả lời công văn số 210405 HC/CV-TCT ngày 21/4/2005 của Công ty TNHH Happy Cook về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sau khi sáp nhập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp trong năm 2003, Công ty TNHH Happy Vina được sáp nhập vào công ty TNHH Happy Cook thì Công ty TNHH Happy Cook vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN đã được quy định tại Giấy phép đầu tư số 147/GP-KCN-ĐN ngày 26/8/2002 do Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể việc kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên
- BQL KCN Đồng Nai
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu: VP(HC), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến