BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/TTrB-P1
V/v kiểm tra việc thực hiện quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm thuốc lá

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngày08/02/2013, Bộ Y tế và Bộ Công thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT hướng dẫn việc ghi nhãn và in cảnh báo sức khỏe trên baobì thuốc lá. Theo quy định, sản phẩm thuốc lá sản xuất sau ngày 01/5/2013 phảiin cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh quy định tại Thông tư liên tịch số05/2013/TTLT-BYT-BCT Ngày 31/10/2013, căn cứ vào báo cáo của các công ty thuốclá, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công thương, Bộ Y tế đã có công văn số 6997/BYT-KCB gửi Hiệp hội thuốc lá Việt Nam về phương án giải quyết sản phẩmthuốc lá tồn kho in cảnh báo sức khỏe bằng chữ theo quy định cũ. Theo nội dungcông văn, sảnphẩmthuốc lá in cảnh báosức khỏe bằng chữ theo quy định cũ chỉ được lưu hành trên thị trường đến hếtngày 01/02/2014 (có công văn số 6997/BYT-KCB kèm theo).

Theo phản ánh của một số phương tiện thông tin đại chúng,hiện nay các sản phẩm thuốc lá in cảnh báo sức khỏe bằng chữ theo quy định cũvẫn lưu hành trên thị trường.

Để thực thi nghiêm các quy định của pháp luật về ghi nhãn,in cảnh báo sức khỏe trên bao bì các sản phẩmthuốc lá, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tácquản lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn; Chỉ đạo Thanh tra Sởphối hợp với các đơn vị liên quan tăngcường thanh tra, kiểm tra công tác phòng,chống tác hại của thuốc lá, trong đó lưu ý nội dung về ghi nhãn, in cảnh báosức khỏe trên bao bì các sản phẩm thuốclá, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Y tế (số 138AGiảng Võ, Hà Nội).

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Thanh tra Bộ Công thương (để p/h);
- Cục Quản lý KCB (để p/h);
- Vụ Pháp chế (để p/h);
-
Cổng Thông tin điện tử BYT.
- Lưu: TTrB, P1.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Đặng Văn Chính