VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/VPCP-KGVX
V/v hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (tại văn bản số 3790/TTr-BQPngày 30 tháng 11 năm 2012) về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với ngườilàm công tác cơ yếu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng: cácchế độ, chính sách phải bảo đảm theo đúng quy định của Luật cơ yếu; tiếp thu ýkiến tham gia của các Bộ về chế độ phụ cấp đặc thù cơ yếu, xếp lương lần đầuvào bậc 2 đối với người tốt nghiệp đại học loại giỏi được tuyển dụng vào làmcông tác cơ yếu và kéo dài thời gian công tác đối với người làm công tác cơ yếucó học vị cao; hoàn chỉnh hồ sơ để lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về dựthảo Nghị định, trình Chính phủ trong tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin trân trọng thông báo để Bộ Quốcphòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: PL, KTTH, NC, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb. 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định