BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4971/BTC-TCHQ
V/v thay đổi mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

BộTài chính nhận được công văn số 0034/BCT-KH ngày 02/01/2009 của Bộ Công Thươngvề việc thay đổi mã số hàng hóa của một số mặt hàng theo Danh mục hàng hóa xuấtnhập khẩu Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007của Bộ trưởng Bộ Tài chính) so với mã số hàng hóa của các mặt hàng cùng loạitrong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và Biểu thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnthống nhất như sau:

-Đối với những mặt hàng có mã số hàng hóa thay đổi như trên, khi làm thủ tục hảiquan cơ quan Hải quan kiểm tra, xác định tên hàng chi tiết không thay đổi, chỉthay đổi mã số hàng hóa so với mã số ban hành kèm theo Quyết định số107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì cho phép doanhnghiệp (các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép thực hiệnquyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối trên cơ sở mã số hàng hóatheo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán và các hoạt động liên quantrực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (naylà Bộ Công Thương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và cáchoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa) nhập khẩu để đảm bảo doanhnghiệp được thực hiện các quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo Giấy chứng nhậnđầu tư đã được cấp. Khi xem xét hàng hóa phải cấp phép theo Danh mục hàng hóathuộc diện quản lý chuyên ngành phải đối chiếu cả tên hàng và mã số hàng hóa.

-Về thuế nhập khẩu thực hiện theo biểu thuế hiện hành.

BộTài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để biết);
- Cty TNHH điện tử SAMSUNG VINA (quận Thủ Đức, TP. HCM);
- Cty TNHH SONY Electronics Việt Nam (quận Bình Thạnh, TP. HCM);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn