BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4972/TCT-CS
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 868/CT-THNVDT ngày6/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùngsinh hoạt hộ dân nông thôn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7450/BTC-TCT ngày 19/6/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộdân nông thôn như sau:
”1. Điện do các tổ chức kinh doanh điện nông thôn bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộdân nông thôn thuộc đối tượng miễn thuế GTGT…

2. Giá bán điện cho tiêu dùng hộ dânnông thôn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/1999/TTLT-BVGCP-BCN ngày 10/2/1999của Ban Vật giá chính phủ - Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện tiêudùng sinh hoạt đến hộ nông dân…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, điện docác tổ chức kinh doanh điện nông thôn bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nôngthôn theo giá nhà nước quy định thuộc đối tượng miễn thuế GTGT.

Trường hợp hộ kinh doanh điện nôngthôn được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán điện cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dânnông thôn theo giá nhà nước quy định thì điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dânnông thôn thuộc đối tượng miễn thuế GTGT. Điện bán cho các mục đích khác phải tínhthuế GTGT và kê khai nộp thuế theo quy định.

Hộ kinh doanh điện nông thôn phải cócông tơ điện theo dõi riêng sản lượng điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nôngthôn và sản lượng điện cho các mục đích khác. Trường hợp chưa có công tơ đo đếmđiện riêng thì hai bên mua, bán điện căn cứ vào công suất và thời gian sử dụng củaphụ tải thoả thuận tỷ lệ sản lượng điện sử dụng cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dânnông thôn và sử dụng điện cho mục đích khác để áp dụng giá bán điện và tính thuếGTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhSơn La được biết.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương