TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4973/TCT-PCCS
V/v: Chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK)

Trả lời công văn số 02444/2005-TCB ngày 10/11/2005 của Techcombank về chi phí hoa hồng môi giới mua sắm tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1a Điều 4 mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định về việc xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình do mua sắm như sau: “Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ…”

Căn cứ quy định nêu trên, Techcombank mua nhà làm trụ sở làm việc thông qua một đơn vị trung gian làm dịch vụ môi giới để thực hiện việc mua bán và hoàn tất các thủ tục, giấy tời mua bán, đăng ký quyền sở hữu tài sản… Trung tâm môi giới đó phải là đơn vị có chức năng hoạt động theo quy định của pháp luật thì khoản chi phí trả cho trung tâm môi giới liên quan đến việc mua nhà được tính vào nguyên giá nhà đã mua theo hóa đơn của trung tâm môi giới đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Techcombank được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương