TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4974/CT-TTHT
V/v: Thời điểm lập hóa đơn kê khai nộp thuế.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng the bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ-Chi nhánh TP.HCMĐịa chỉ: Số 5B Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1
Mã số thuế: 0301224067

Trả lời văn thư số 130614/BTMU-HCM ngày13/06/2014 của Chi nhánh về thời điểm lập hóa đơn kê khai nộp thuế; Cục thuếThành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểmchuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệtđã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ làthời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịchvụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...”

Căn cứ Khoản 2a, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014):

a) Tiêu thức “Ngàytháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóalà thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịchvụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiềnhay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiềntrước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...”

Trường hợp Chi nhánhcung cấp dịch vụ cấp tín dụng cho khách hàng vay tiền và thực hiện thu lãi tiềnvay theo mỗi kỳ hạn nhất định được quy định trong hợp đồng vay thì thời điểmlập hóa đơn kê khai nộp thuế GTGT là thời điểm xác định khoản lãi phải thu củakhách hàng theo từng tháng (thời điểm ghi nhận thu nhập của Ngân hàng). Đối vớidịch vụ phát hành thư bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán thì khi thu phí dịchvụ của khách hàng một lần khi phát hành thư bảo lãnh hoặc ngay khi thực hiệnbao thanh toán Chi nhánh lập hóa đơn kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế Thành phố thông báo Chi nhánh Ngân Hàng biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1901-152004/2014 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga