TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4975/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Nidec Seimitsu Việt Nam
Địa chỉ: Lô I-1d-2, đường N1, Khu công nghệ cao Quận 9, TP.HCM
Mã số thuế: 0311837841

Trả lời văn bản ngày 02/6/2014 của Công ty về hóa đơn chứngtừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1k Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2014):

Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghithêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( )hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

…”

Căn cứ công văn số 7310/BCT-TCT ngày 03/6/2014 của Bộ Tàichính về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), hóa đơn xuất khẩu.

Căn cứ công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014 của Bộ Tàichính về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế.

Trường hợp Công ty là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng(GTGT) theo phương pháp khấu trừ, khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sử dụnghóa đơn GTGT muốn thể hiện thêm chữ nước ngoài thì phải thực hiện theo đúnghướng dẫn tại Khoản 1k Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính. Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài đã lập hóa đơnGTGT nhưng khách hàng nước ngoài không nhận (do hóa đơn GTGT chỉ thể hiện tiếngViệt) thì Công ty có thể sử dụng thêm Invoice thương mại ghi bằng tiếng nướcngoài để giao cho khách hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
1853_150317 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga