BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4976/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP. HCM;
(Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 689/CV-TT-TH ngày 22/9/2014 củaTrung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP. Hồ Chí Minh và công vănsố 7286/CT-TTHT ngày 5/9/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc ápdụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thử nghiệm mẫu, kiểmđịnh, thử nghiệm, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chứng nhận hàng hóa hợp chuẩn,hợp quy; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 8 Điều 2 Luật Khoa họcvà công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000 quy định về dịch vụ khoa học vàcông nghệ như sau:

“8. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt độngphục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liênquan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tưvấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ vàkinh nghiệm thực tiễn.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 23 Luật Khoa học và côngnghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000 về hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10 Điều 3 Luật Khoa họcvà công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 quy định về dịch vụ khoa học vàcông nghệ như sau:

“10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt độngphục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩnkỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và nănglượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứngdụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.”

Căn cứ hướng dẫn tại Mục 3 Luật Khoa học và côngnghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 về hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

Căn cứ điểm 2.15 mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuếGTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ:

“2.15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạtđộng phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt độngliên quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồidưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thựctiễn, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

Căn cứ khoản 15 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịchvụ khoa học và công nghệ:

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt độngphục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liênquan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, phổ biến, ứng dụng tri thứckhoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn theo hợp đồng dịch vụ khoa họcvà công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơitrực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

Căn cứ khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5% đối vớidịch vụ khoa học và công nghệ:

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt độngphục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn,quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ,hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồidưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vựckinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại LuậtKhoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trítrên Internet.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trung tâmKỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm2009 (có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở khoa họcvà công nghệ TP. HCM cấp, trong đó có dịch vụ khoa học và công nghệ) thực hiệncác hoạt động thử nghiệm mẫu, kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn các phương tiệnđo, chứng nhận hàng hóa hợp chuẩn, hợp quy phục vụ cho hoạt động khoa học vàcông nghệ theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoahọc và công nghệ và theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học vàcông nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và côngnghệ. Trường hợp, trước thời điểm Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính, Trung tâm thực hiện các hoạt động nêu trên không có hợp đồngdịch vụ khoa học và công nghệ nhưng nếu trong quá trình thực hiện, dịch vụ củaTrung tâm được cơ quan quản lý nhà nước xác định là dịch vụ khoa học và côngnghệ thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm kỹ thuật tiêuchuẩn đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn