BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4976/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận công văn số 5557/CT-TTHT ngày Cục thuế TpHồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thu thuế nhà thầu trong trường hợp của Ngânhàng phát triển á Châu ADB tài trợ khoản vay cho Ngân hàng Cổ phần Sài GònThương Tín (Sacombank.). Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm I Mục 1 Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối vớitổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

"Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đốitượng sau (trừ đối tượng nêu tại Mục II Phần A Thông tư này);

- Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại ViệtNam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanhlà đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Namkinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợpđồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam.

- Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại ViệtNam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanhlà đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Namkinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoảthuận, hoặc cam kết giữa họ với Nhà thầu nước ngoài để thực hiện một phần côngviệc của Hợp đồng nhà thầu."

Tại công văn số 14735/BTC-CST ngày 12/10/2009 của Bộ Tàichính về việc áp dụng Điều ước quốc tế trong thực hiện chính sách thuế hướngdẫn: "trường hợp giữa các luật thuế và văn bản quy phạm pháp luật hướngdẫn thi hành với điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam làthành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định củaĐiều ước quốc tế".

Tại điều 11 Hiệp định thành lập ADB quy định: "ADB cóthể cấp viện trợ hoặc tạo điều kiện thuận lợi về tài chính cho bất kỳ nướcthành viên hoặc bất kỳ cơ quan nào, hoặc cho bất kỳ tổ chức hoặc doanh nghiệpnào đang hoạt động trên lãnh thổ của một nước thành viên...";

Tại khoản 1 điều 56 Hiệp định thành lập ADB quy định:"Các tài sản, thu nhập, hoạt động và các giao dịch của ADB sẽ được miễnmọi loại thuế và các nghĩa vụ hải quan";

Tại công văn số 6996/NHNN-HTQT ngày 10/9/2009 của Ngân hàngNhà nước đã khẳng định nghĩa vụ thuế từ lãi tiền vay trong khoản vay không bảolãnh Chính phủ của ADB cho Sacombank: "ADB trực tiếp ký kết Hiệp định vaykhông bảo lãnh Chính phủ với Sacombank thuộc phạ vi điều chỉnh của Hiệp địnhthành lập ADB".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ngân hàng Phát triển áChâu (ADB) tài trợ khoản vay không có bảo lãnh của Chính phủ trị giá 25 triệuUSD dành cho Sacombank theo dự án thí điểm hỗ trợ các công ty cho thuê tàichính giải quyết những thiếu hụt về vốn trung và dài hạn, thúc đẩy việc bán cáckhoản phải thu và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ vàvừa thì khoản lãi phát sinh từ khoản cho vay này của ADB không thuộc diện điềuchỉnh theo Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Tp HCM được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương