Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4979 TCT/NV7 NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ SỬDỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 1102/CV-CT /NV ngày 22/11/2001 của Cục thuế tỉnh Bến Tre: Về việc vướng mắctrong quá trình thu thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN); Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

Tại Điều 1, Chương I, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quiđịnh:

"Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đềuphải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế)".

Theo qui định nêu trên, tổ chức bao gồm các doanh nghiệp, cơquan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang...., cá nhân nếu sử dụng đất vào sảnxuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất mà trại giam Châu Bình được nhà nướcgiao để sử dụng vào mục đích an ninh thì đơn vị không thuộc đối tượng nộp tiềnthu sử dụng đất theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ,nhưng nếu qua thực tế đơn vị có sử dụng một phần diện tích đất được giao vào mụcđích sản xuất nông nghiệp và đã nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp thì vẫn thuộcđối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết vàthực hiện.