BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/BGDĐT-CTHSSV
V/v tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại các trường học

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo

Theo báo cáo của Tổng Cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môitrường, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng các quy định về việc xửlý chất thải của các hóa chất thí nghiệm đã sử dụng và thu gom, tiêu hủy cáchóa chất hết hạn sử dụng không đúng quy định, ảnh hưởng đến sức khỏe của họcsinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên nhà trường và môi trường xung quanh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạotăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời việc thu gom, tiêu hủy cáchóa chất đã sử dụng và hết hạn sử dụng không đúng quy định; giao cho Nhà xuấtbản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên triển khaithực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn việc tổ chức thu gom, tiêu hủy các hóa chất đãsử dụng và hết hạn sử dụng trong các cơ sở giáo dục.

2. Phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiện tổ chứcthu gom, tiêu hủy các hóa chất đã sử dụng, hết hạn sử dụng theo đúng các quyđịnh về đảm bảo vệ sinh môi trường và cung ứng các thiết bị, hóa chất thínghiệm mới trong các cơ sở giáo dục.

3. Tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức chocán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách về việc đảm bảo an toàn khi thí nghiệm;phòng, chống cháy nổ; đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt tầm quan trọng vànhững nguy hại khi thu gom, tiêu hủy các hóa chất đã sử dụng, hết hạn sử dụng khôngđúng quy định.

Thông tin chi tiết liên hệ: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam(số điện thoại 093 4646333 hoặc 04 35657999), Vụ Công tác học sinh, sinh viên(số điện thoại 0912 218578 hoặc 04 38694029).

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- NXBGDVN (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý