BỘ XÂY DỰNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 498/BXD-QLN
V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ..
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 23/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Tiếp đó, ngày 01/9/2010 Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Sau 6 tháng triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, nhiều địa phương đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể để áp dụng trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay cũng có một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vẫn chưa tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung các quy định do địa phương ban hành trước đây cho phù hợp với quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể tại địa phương nên đã gây ra một số khó khăn cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh nhà ở.
Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả 6 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP đồng thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau đây:
1. Tiến hành rà soát các quy định về nhà ở do địa phương ban hành trước khi có Nghị định số Nghị định số 71/2010/NĐ-CP để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Chính phủ.
2. Đối với những địa phương chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư số 16/2010/TT-BXD trên địa bàn thì cần sớm nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với quy định của Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh nhà ở tại địa phương.
3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các hoạt động đầu tư kinh doanh nhà ở của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của Chính phủ.
4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện trong 6 tháng vừa qua và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư số 16/2010/TT-BXD.
Các báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Bộ Xây dựng - số 37 - Lê Đại Hành - Hà Nội trước 15/5/2011 để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Lưu VP, Cục QLN (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam