TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 3555/HQHP-GSQLđ ến ngày 28/5/2013 của Cục Hải quan TP Hải Phòng nêu vướng mắc về C/O mẫu D doThái Lan cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O số tham chiếu ID2013-0080110do Thái Lan cấp ngày 29/4/2012, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơquan cấp C/O và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn