BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 498/TCHQ-GSQL
V/v Nhập hàng hành lý cá nhân

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Công ty cổ phần Đại lý vận tải Safi
(Địa chỉ: 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 008/CNHN-DC ngày 20/01/2009 của Công tycổ phần Đại lý vận tải Safi về việc nêu trên. Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ ngày 31/10/1998 về việc ban hành quy chế chuyên gia nước ngoàithực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam và Quyết định số 211/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sáchđối với người Việt Nam ở nước ngoài thì ông Kim Seung Hun – quốc tịch Hàn Quốckhông được hưởng chế độ chuyên gia.

Do vậy ông Kim Seung Hun chỉ được hưởng chế độ hành lý theoquy định tại khoản 1, Điều 3 và điểm c, khoản 1, Điều 6 Chương I Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý củangười xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế và Mục 5Danh mục định mức hành lý được miễn thuế của người nhập cảnh tại các cửa khẩu ViệtNam ban hành kèm theo Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ.

Thủ tục Hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 3, phần B,Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủtục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Đề nghị công ty cổ phần Đại lý vận tải Safi liên hệ trựctiếp với Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 3 – Cục Hải quan TP. Hải Phòngđể được hướng dẫn giải quyết thủ tục nhập khẩu cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh