BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 498/TCT-CS
V/v: hoa hồng bán vé máy bay

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hà Nội

Trảlời Công văn số 9107/CT-KTT3 ngày 06/07/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏivề việc chi phí hoa hồng bán vé máy bay của Công ty TNHH NN một thành viên Dulịch dịch vụ Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ theo quy định tại Điểm 5.5, Mục IV, Phần B, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì: “Hàng hóa, dịch vụcó giảm giá thì trên hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bánchưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng thanh toán đã có thuếGTGT”.

Căncứ theo quy định tại Điểm 2.6, Mục II, Phần C, Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêutrên thì:“Cơ sở bán đại lý đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởnghoa hồng, nếu bán giá thấp hơn giá quy định của bên chủ hàng thì phải kê khai,nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định”.

Căncứ theo quy định tại Điểm 8, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT và theo quy định tại Điểm 2.4, Mục II, Phần C,Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên thì:“Cơ sở kinh doanh làm đại lý bánhàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; cơ sở kinh doanh làmđại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, sổ xố, bán vé máy bay theo đúng giá quy địnhcủa cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đốivới doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lýđược hưởng”.

Căncứ các quy định nêu trên, khoản tiền hoa hồng chỉ áp dụng đối với trường hợpđại lý bán đúng giá do bên giao đại lý quy định, hưởng hoa hồng. Đối với trườnghợp đại lý bán vé máy bay, tiền hoa hồng mà đại lý được hưởng không phải kêkhai và nộp thuế GTGT. Trường hợp này, bên giao đại lý phải xuất hóa đơn chođại lý theo đúng giá quy định, sau đó đại lý xuất hóa đơn cho khách hàng theođúng giá do bên giao đại lý quy định. Khoản tiền hoa hồng mà đại lý được hưởng,đại lý phải xuất hóa đơn cho bên giao đại lý.

Trườnghợp bán hàng giảm giá trực tiếp cho khách hàng là cá nhân được coi là giảm giáhàng bán; đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì đại lý không thực hiệnghi giảm trừ số tiền giảm cho khách hàng trực tiếp trên hóa đơn mà đại lý vẫnphải xuất hóa đơn trực tiếp cho khách hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quyđịnh, sau đó lập biên bản xác nhận giữa khách hàng và đại lý về số tiền giảmtrừ mà khách hàng được hưởng, trong biên bản phải ghi rõ họ tên, số chứng minhthư nhân dân của khách hàng và trường hợp số tiền giảm trừ từ 500.000 đồng trởlên thì đại lý có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Theođó, đối với trường hợp cụ thể của Công ty TNHH NN một thành viên Du lịch dịchvụ Hà Nội, thực hiện bán hàng cho khách hàng là cá nhân, ghi giảm trừ trực tiếptrên hóa đơn, đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị thực hiện đúngtheo các quy định nêu trên. Trường hợp, Công ty đã ghi giảm trừ trực tiếp chokhách hàng trên hóa đơn thì đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội không điều chỉnhtăng doanh thu chịu thuế TNDN và cần hướng dẫn để Công ty thực hiện đúng chế độquy định. Trường hợp đơn vị không có đầy đủ chứng từ theo quy định đối vớikhoản tiền giảm trừ cho khách hàng, đề nghị loại ra khỏi chi phí hợp lý khi xácđịnh thu thập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS - 3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương