BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4857/CT-Ktra2 ngày05/12/2012 của Cục thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT của Côngty TNHH Haatz Vina. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến nhất trí của các Vụ Phápchế, Chính sách thuế (Bộ Tài chính) và sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ hướng dẫnvề lập hoá đơn đối với một số trường hợp như sau:

"2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuấthoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoákhông đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khixuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõhàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trảlại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng,giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơnbán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồihóa đơn đã lập".

Tại khoản 5, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trịgia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm2008 của Chính phủ quy định chi tiết và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ hướng dẫn đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGTnhư sau:

"5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giảithể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nướccó số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đivào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra củahoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng đượchoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tưthì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước".

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnh HảiDương, trường hợp Công ty TNHH Haatz Vina ký hợp đồng với Công ty cổ phần ĐạiAn thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, dự án đangtrong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản có phát sinh thuế GTGT đầu vào được Cụcthuế tỉnh Hải Dương giải quyết hoàn thuế. Do dự án đầu tư không tiếp tục thựchiện nên ngày 12/6/2012 Công ty TNHH Haatz Vina và Công ty cổ phần Đại An có thoảthuận và đồng ý thanh lý hợp đồng thuê đất trước thời hạn, theo thỏa thuậnthanh lý Công ty cổ phần Đại An trả lại số tiền tương ứng với giá trị còn lại củathời hạn thuê cho Công ty TNHH Haatz Vina thì đề nghị Cục thuế tỉnh Hải Dươnghướng dẫn: căn cứ thỏa thuận thanh lý Hợp đồng giữa Công ty TNHH Haatz vina(bên đi thuê đất) và Công ty Cổ phần Đại An (bên cho thuê), Công ty cổ phần ĐạiAn (bên cho thuê) lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn thu tiền thuê đất và hạ tầngkhu công nghiệp đã lập. Các bên thực hiện kê khai theo hóa đơn điều chỉnh.

Công ty TNHH Haatz Vina không được hoàn thuế GTGT đầu vàodùng cho dự án. Trường hợp đã được hoàn thuế thì phải thực hiện truy hoàn sốthuế GTGT sau khi thực hiện kê khai điều chỉnh theo hoá đơn của Công ty cổ phầnĐại An. Công ty TNHH Haatz Vina không bị xử phạt vi phạm về hành vi khai sai dẫnđến làm tăng số thuế được hoàn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC, KK- TCT;
- Lưu VT; CS(02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn