VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/VPCP-KTTH
V/v một số giải pháp về xuất khẩu gạo năm 2013

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 03/BCT-XNKngày 02 tháng 01 năm 2013 về tình hình xuất khẩu gạo năm 2012 và giải pháp xuấtkhẩu năm 2013; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuấtbảo đảm cơ cấu gieo trồng hợp lý với các giống lúa chất lượng cao, giảm diệntích gieo trồng lúa chất lượng thấp (IR50404).

2. Bộ Công Thương xem xét, ưu tiên hoạt động xúc tiến xuấtkhẩu gạo trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013.

3. Về việc xuất khẩu gạo của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩuLương thực Thành Sang: Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo quy định của phápluật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 13tháng 4 năm 2012 và công văn số 1507/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Vănphòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng