TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4980/CT-TTHT
V/v: Đăng ký Tài khoản mở tại các Ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
Đ/chỉ: 485 Xa lộ Hà Nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Mã số thuế: 0300792451

Trả lời văn bản số 004/2014/FIN ngày 29/04/2014 củaCông ty về đăng ký Tàikhoản mở tại các Ngân hàng; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế và Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày20/12/2013):

“Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuếnhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tạicác ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểmNghị định số 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tạiTờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hànhkèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh,khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tíndụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10(mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sungthông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thaythế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lýthuế về đăng ký thuế)”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quyđịnh điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là cóchứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoảncủa bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoảnđã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụthanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luậthiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngânhàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toánkhác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản củabên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanhtoán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoảnbên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế...”

Trường hợp Công ty theo trình bày có mở Tài khoản ảocho mỗi khách hàng (Tài khoản ảo trực thuộc Tài khoản chính, khi khách hàngchuyển tiền vào Tài khoản tạm thì hệ thống Ngân hàng HSBC sẽ tự động kết chuyểnhết số dư sang Tài khoản chính, Công ty có thể tra cứu mọi giao dịch của tàikhoản ảo) để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ, nếu toàn bộ số phát sinhcủa các Tài khoản ảo đều được thể hiện phản ánh trên Tài khoản chính thì Côngty chỉ phải đăng ký Số Tài khoản chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý theohướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Lưu (TTHT, HC)
1761-148492 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga