TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4980/CT-TTHT
V/v hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Singapore

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A
Địa chỉ: 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai
Mã số thuế: 0310139770

Trả lời văn thư số 027/3A-2012 ngày 04.5.2012 của Công ty (theoPhiếu chuyển số 545/PC-TCT ngày 15.6.2012 của Tổng cục Thuế) về Hiệp định tránhđánh thuế hai lần giữa Việt Nam – Singapore, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 12 Hiệp định giữa Chính phủ nước CộngHòa Xã Hội Chủ Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng Hòa Singapore về tránh đánh thuếhai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập (gọi tắtlà Hiệp định) quy định:

"Tuy nhiên, những khoản tiền bản quyền đó cũng có thểbị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh, và theo các luật của Nước này,nhưng nếu đối tượng thực hưởng tiền bản quyền là đối tượng cư trú của Nước kýkết kia, thì mức thuế được tính sẽ không vượt quá:

a. 5 phần trăm tổng số tiền bản quyền trong trường hợp làkhoản tiền thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào trả cho việc sử dụng hay quyềnsử dụng bằng phát minh, thiết kế hoặc mẫu, đồ án, công thức hoặc quy trình bímật, hay trả cho việc sử dụng hay quyền sử dụng thiết bị công nghiệp, thươngmại hay khoa học hay trả cho thông tin liên quan đến các kinh nghiệm côngnghiệp, thương mại hay khoa học;

b. 15 phần trăm tổng số tiền bản quyền trong tất cả cáctrường hợp khác"

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12.4.2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (gọi tắtlà thuế nhà thầu)

Tổ chức nước ngoài là đối tượng cư trú của Singapore, khôngcó cơ sở thường trú tại Việt Nam có thu nhập tiền bản quyền từ chuyển nhượngnhãn hiệu thương mại tại Việt Nam thì bị đánh thuế tại Việt Nam với mức thuếkhông vượt quá 15% tổng số tiền bản quyền tổ chức nước ngoài nhận được.

Trường hợp Công ty mua nhãn hiệu thương mại của tổ chức nướcngoài là đối tượng cư trú của Singapore, không có cơ sở thường trú tại Việt Namthì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu như sau:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): bản quyền thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): áp dụng tỷ lệ (%) thuếTNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.

Để loại bỏ việc đánh thuế 2 lần đối với số thuế tổ chức nướcngoài là đối tượng cư trú của Singapore đã nộp tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 24 Hiệp định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo)
- web CT
- P. PC, KT1
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga