TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4981/CT-TTHT
V/v: khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam
Địa chỉ: 100-102 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Mã số thuế: 0302934253

Trả lời văn bản số CVOV001/2014 ngày 07/05/2014 (hồsơ giải trình bổ sung số CVOV002/2014 ngày 06/06/2014) của Công ty về khấu trừthuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuếGTGT:

“1. Thuế GTGT đầu vào củahàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường củahàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc,thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc,thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bịnhư bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tínhvào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyêndùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cốđịnh, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh táibảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơsở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanhvận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

8.Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kêkhai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuấtdùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGTđầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sungtrước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế,thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế….”

+ Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGTđầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hànghóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩuhoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tàichính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân ViệtNam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đốivới hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệuđồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lầntheo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứngtừ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt kháchướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty trụ sởchính tại Thành phố Hồ Chí Minh, có các chi nhánh trực thuộc tại Đà Nẵng và HàNội chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, có phát sinh chiphí sửa chữa văn phòng cho chi nhánh tại Đà Nẵng và Hà Nội, nếu các khoản chiphí này đáp ứng các điều kiện khấu trừ quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì các chi nhánh được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào toàn bộ tại kỳ kêkhai thuế GTGT phát sinh hóa đơn GTGT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1804-148989-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga