TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4981/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Kinh Đô
Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1
Mã số thuế: 0302705302

Trả lời văn thư số 02KDC/2012 ngày 05.6.2012 của Công ty về thuếgiá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11.01.2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thuế GTGT

Trường hợp Công ty theo trình bày là công ty đại chúng hoạtđộng trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất bánh kẹo, nước uốngcác loại … (hàng hóa chịu thuế GTGT) có tổ chức phát hành thêm cổ phiếu phátsinh dịch vụ thuê tư vấn phát hành cổ phiếu thì thuế GTGT đầu vào Công ty đãtrả khi mua dịch vụ được khấu trừ theo quy định (nếu đủ điều kiện khấu trừ)

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế
- P. P. KT4
- Web Cục Thuế
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga