VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4985/VPCP-Nhà nước
V/v Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định phương pháp, nguyên tắc xác định khung giá đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2002

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Uỷ ban Kinh tế ngân sách của Quốc hội.

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất và hệ số điều chỉnh khung giá các loại đất thay thế Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ (tờ trình số 28/TTr .BTC ngày 03 tháng 5 năm 2002). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến rộng rãi các ngànhvà địa phương trong tỉnh, góp ý kiến cụ thể về dự thảo Nghị định này.

Đây là một Nghị định quan trọng trong việc thực hiện Luật Đất đai, yêu cầu các địa phương tổ chức nghiên cứu kỹ và tham gia ý kiến đầy đủ.

Sau khi tổng hợp ý kiến các địa phương, Chính phủ sẽ thảo luận và quyết định cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để uc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.

Đề nghị văn bản góp ý của Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương xin gửi 2 bản: 01 bản gửi về Văn phòng Chính phủ, 01 bản gửi về Bộ Tài chính, trước ngày 10 tháng 10 năm 2002.

(Xin gửi kèm theo tờ trình và dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính)./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự