công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN CỤC KTTT XNK SỐ 4986/TCHQ-KTTT
NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ XK

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnhHà Tĩnh

- Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố

Trả lời Công văn số 1019/HQHT-NV ngày 2/10/2002 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc áp dụng thuếsuất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng không có tên trong Biểu thuế xuất khẩuban hành kèm theo Quyết định số 45/2002/QĐ-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính,Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định 45/2002/QĐ-BTC của Bộ Tàichính, hiện tại trong số các nhóm, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu có 43 nhóm, mặthàng xuất khẩu có thuế xuất khẩu với các mức thuế suất thuế xuất khẩu từ 1% đến45%. Theo đó, đối với các nhóm, mặt hàng không có tên trong Biểu thuế xuất khẩuban hành kèm theo Quyết định số 45/2002/QĐ-BTC thì Cục hải quan các tỉnh, thànhphố hướng dẫn các doanh nghiệp khai báo mã số mặt hàng xuất khẩu theo mã số củaBiểu thuế nhập khẩu với mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).

Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo đểCục hải quan các tỉnh thành phố biết và thực hiện.