TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4986/TCT /TTr

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4986 TCT/TTR NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục thuế nhận được Công văn số 14492/CT-TTr ngày 26/12/2000 và Công văn số 14550/CT-TTr ngày 5/11/2001 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần, chuyển vốn và lợi nhuận về nước của công ty TNHH RICO - Cộng hoà liên bang Nga. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Qua xem sét hồ sơ và các tài liệu có liên quan gửi kèm công văn của Cục Thuế thành phố Hà Nội về Tổng cục Thuế, không thấy có tài liệu cấp phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cho công ty TNHH RICO - Cộng hoà liên bang Nga tại Việt Nam, vì vậy việc xác định nghĩa vụ về thuế đối với hoạt động nhượng bán cổ phần cho các cổ đông mới tại Việt Nam; Thuế chuyển lợi nhuận về nước của Công ty TNHH RICO, tại thời điểm phát sinh được xác định như sau:

1. Về thuế lợi tức và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

- Trường hợp Công ty TNHH RICO được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, có đầu tư mua cổ phần ở Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội (HABUBANK), thì khi chuyển nhượng cổ phần, Công ty TNHH RICO hoặc người được công ty uỷ quyền phải kê khai và nộp thuế lợi tức với mức thuế suất là 45% theo Luật thuế lợi tức và hướng dẫn tại Thông tư số 96 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các chủ đầu tư trong các Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các bên hợp doanh trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".

Về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nếu Công ty chuyển lợi nhuận về nước trước thời điểm 1/1/1999, thì Công ty không thuộc đối tượng chịu thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nếu công ty chuyển lợi nhuận về nước từ thời điểm 1/1/1999, thì Công ty phải kê khai và nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với mức thuế suất là 5% theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước (Luật sửa đổi) được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 22/6/1998.

- Trường hợp Công ty TNHH RICO không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo Luật khuyến khích đầu tư nêu trên, khi chuyển nhượng cổ phần, Công ty TNHH RICO hoặc người được Công ty uỷ quyền phải kê khai và nộp thuế lợi tức theo Luật thuế lợi tức và hướng dẫn tại Thông tư số 96 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính với thuế suất là 45%. Khi chuyển lợi nhuận về nước, Công ty không thuộc đối tượng phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

2. Bà Trương Thị Kim Thu cùng chồng là ông Phan Quang được Công ty TNHH RICO uỷ quyền lĩnh toàn bộ số tiền chuyển nhượng cổ phần, tiền lợi nhuận được chia và chuyển cho Công ty tại Cộng hoà liên bang Nga, bà Thu cùng chồng đã chuyển trả cho Công ty bằng hàng hoá (theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội). Theo quy định của Luật thuế doanh thu, Luật thuế lợi tức, Luật thuế xuất khẩu thì bà Thu và ông Quang phải kê khai và nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế xuất khẩu.

Ông Phan Minh Liên người được Công ty TNHH RICO uỷ quyền làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, không thực hiện kê khai và nộp thuế lợi tức, Công ty RICO không thực hiện kê khai và nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, bà Thu, ông Quang, vận chuyển hàng hoá sang Nga không thực hiện việc kê khai và nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế xuất khẩu đã vi phạm các quy định về kê khai, nộp thuế theo quy định tại Luật thuế doanh thu, Luật thuế lợi tức, Luật thuế xuất khẩu, phải xử lý truy thu và phạt thuế theo quy định tại các luật thuế trên và hướng dẫn nêu tại Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ. Nhưng việc xử lý truy thu và phạt thuế phải đúng thời hiệu quy định của các Luật thuế và hướng dẫn tại Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra xem xét kỹ hồ sơ, để trả lời cho cơ quan điều tra.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)