VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v:Nhập khẩu thép theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần OSR Việt Nam (địa chỉ: số 55, đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, thành phốHải Phòng, Việt Nam) tại văn bản ngày 23 tháng 6 năm 2014 về những khó khăn khi thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với đề nghị của Công ty cổ phần OSR Việt Nam tại văn bản nêu trên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động nhập khẩu thép theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.
(Văn bản ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Công ty cổ phần OSR Việt Nam sao gửi kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Công ty CP OSR Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng