BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4988/BHXH-KHTC
V/v chuyển đổi số tài khoản tiền gửi tại KBNN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các Quận Huyện
Các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn TPHCM.

- Căn cứ theo công văn số 10382/BTC-KBNN ngày03/8/2012 của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước;

- Căn cứ theo công văn số 1182/KBTPHCM-KT ngày01/11/2012 của Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trân trọngthông báo đến Bảo hiểm xã hội các Quận Huyện và các đơn vị tham gia BHXH trênđịa bàn TPHCM một số nội dung sau:

1. Số tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước(KBNN) của BHXH TP Hồ Chí Minh sẽ được thay đổi như sau:

* Tài khoản thu: 943.10.00.00026 sẽ được thay bằng 3741.0.1056535

* Tài khoản bộmáy: 934.01.00.00006 sẽ được thay bằng 3713.0.1056535

* TK phí đổi thẻ BHYT: 920.01.00.00104 sẽđược thay bằng 3511.0.1056535

2. Trong thời gian đầu, trường hợp đơn vị vẫn ghichép tài khoản cũ trên chứng từ, KBNN sẽ tự phiên sang mã tài khoản mới theoquy định. Kể từ ngày 01/01/2013 nếu đơn vị còn ghi số tài khoản cũ, KBNN Thànhphố sẽ hoàn trả để yêu cầu đơn vị ghi lại số tài khoản đúng.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P Thu, P. HCTH.
- P KHTC, Lưu VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh