BỘ XÂY DỰNG
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/BXD-GĐ
V/v: hướng dẫn triển khai Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/10/2010 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam”,Ban điều hành Đề án đã tổ chức cuộc họp vào ngày 24/02/2011 tại Bộ Xây dựng và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm kỹ thuật đường bộ và các Công ty kiểm định xây dựng (gọi chung là các Tổ chức kiểm định) được hỗ trợ đầu tư trang thiết bị thí nghiệm trong khuôn khổ Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”, Ban điều hành Đề án hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án nàynhư sau:

1. Xác địnhmục tiêu đầu tư, tăng cường năng lực:

Theo yêu cầu chung của Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ởViệt Nam” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Cụcđường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan tham mưu của mình và các Tổ chức kiểm định trực thuộc xác định mục tiêu đầu tư, tăng cường năng lực để làm căn cứ phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mục tiêu đầu tư,tăng cường năng lực được xác định căn cứ vào định hướng phát triển của các Tổ chức kiểm định nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước về công tác quản lýchất lượng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tới năm 2015, tầm nhìn 2020, từ đó đề xuất quy mô, nội dung đầu tư theo mục tiêu đề ra.

2. Xác địnhnội dung, quy mô đầu tư, tăng cường năng lực:

Theo định hướng tăng cường năng lực các tổ chức kiểm định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 nội dung đầu tư tập trung vào:

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ thực hiện kiểm định thông qua hình thức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (bao gồm đào tạo lại và đào tạo mới): số lượng người, nội dungđào tạo,…

- Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và công nghệ.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng thu xếp vốn, việc đầu tư có thể được phân kỳ cho phù hợp theo từng giai đoạn. Nếu địa phương chưa xác định được địa điểm xây dựng trụ sở cho các Tổ chức kiểm định thì đầu tư nhân lực và trang thiết bị được tiến hành trước, các nội dung đầu tư khác như trụ sở, cơ sở hạ tầng,… có thể đầu tư sau.

3. Xác địnhnguồn vốn, kế hoạch vốn cho đầu tư, tăng cường năng lực:

Theo hướng dẫn tại Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở ViệtNam” nguồn kinh phí để thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đối với ngân sách Trung ương, trước mắt chỉ bố trí cho đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ một phần cho đầu tư thiết bị đặc chủng quan trọng.

Các Tổ chức kiểm định căn cứ hướng dẫn trên sớm triển khai Đề án và gửi hồ sơ về Bộ phận thường trực Ban điều hành Đề án - Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội trước ngày 05/5/2011.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Các thành viên Ban điều hành Đề án (để biết);
- Tổng Cục đường bộ Việt Nam (để biết);
- Các Sở Xây dựng (để biết);
- Lưu VP, GĐ.

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG




Bùi Phạm Khánh