BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 499/BXD-KHCN
V/v thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến ISO 9001 : 2000 và ISO 9001 : 2008.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Để triển khai thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD do Bộ Xâydựng ban hành ngày 18/6/2009 phù hợp với thực tế hoạt động xử lý chuyển tiếpmột số trường hợp liên quan đến yêu cầu về chứng chỉ ISO 9001 : 2000 và ISO9001 : 2008 đã quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 Chương III của Thông tư, BộXây dựng có ý kiến để thống nhất thực hiện nội dung này như sau:

1. Trường hợp trong hồ sơ nhập khẩu kính xây dựng chưa cógiấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp vớitiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Chương II),để thông quan được phải có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng củanhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 còn hiệu lực công nhận tínhđến thời điểm nhập khẩu.

2. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng được sản xuấtở trong nước chưa có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhàsản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 (theo quy định tại điểm b khoản1 Điều 4 Chương II), để đưa vào lưu thông và sử dụng trên thị trường trong hồsơ sản phẩm, hàng hoá phải có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượngcủa nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 còn hiệu lực công nhậntính đến thời điểm sản xuất ra sản phẩm.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Tổng cục Hảiquan và các đơn vị liên quan để thống nhất thực hiện./.

Noi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Hiệp hội Kính và thuỷ tinh VN, Công ty UDICLAND;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà