TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 869/HQTH-NV đề ngày27/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa nêu vướng mắc liên quan đến 02 C/Omẫu D do Thái Lan phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Sự khác biệt về ngày hóa đơnthương mại trên C/O với ngày hóa đơn thương mại trong bộ hồ sơ:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn xử lý tại công văn số 738/GSQL-TH ngày18/10/2012 gửi Cục Hải quan Đồng Nai. Đề nghị đơn vị nghiên cứu và xử lý vụviệc theo thẩm quyền.

2. Đối với C/O số ID2013-0083978:

Ngày 14/01/2013, Tổng cục Hải quancó công văn số 248/TCHQ-GSQL thông báo danh sách mẫu dấu, chữ ký mới cập nhậtcủa cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan, trong đó có mẫu chữ ký Bà MaleeKitanataweekun. Đề nghị đơn vị cập nhật danh sách này, tiến hành kiểm tra, đốichiếu và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần xi măng Công Thanh (để biết)
(Đ/c 52 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn