BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 499/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2010

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Yang Minhtại Hà Nội
Công ty liên doanh đại lý vận tải EVERGREEN Việt Nam

Trả lời công văn số 09/08CV-YMHN ngày 08/10/2009 của Chinhánh Công ty TNHH Yang Minh tại Hà Nội và công văn số 05/CV-FIN-2009 ngày6/10/2009 của Công ty liên doanh đại lý vận tải EVERGREEN Việt Nam đề nghịhướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ điểm 3, mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ Điểm 8.1, mục II, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "8.1. Khai thuế giá trị giatăng đối với hoạt động đại lý: - Người nộp thuế là đại lý bán vé của dịch vụbưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm theo đúnggiá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải khi thuế giá trịgia tăng đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoahồng đại lý được hưởng".

Theo các hướng dẫn trên, trường hợp từ ngày 01/01/2009 Chinhánh Công ty TNHH Yang Minh tại Hà Nội và Công ty liên doanh đại lý vận tảiEVERGREEN Việt Nam làm đại lý cho hãng vận tải biển nước ngoài (thu hộ cướctàu, chi hộ các chi phí tại cảng, xếp dỡ hàng), hưởng hoa hồng tính theocontainer nhập khẩu đi các khu vực trên thế giới thì tiền hoa hồng được hưởngcủa Chi nhánh Công ty TNHH Yang Minh tại Hà Nội và Công ty liên doanh đại lývận tải EVERGREEN Việt Nam thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Yang Minhtại Hà Nội và Công ty liên doanh đại lý vận tải EVERGREEN Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương