BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4990/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 17/5/2010, Bộ Công Thương đã ban hành, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệpđịnh thương mại hàng hóa ASEAN. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 8/1/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trongHiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thànhlập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Căn cứ kết quả phiên họp của Tiểu ban xuất xứ lần thứ nhất(SCROO 1), Hội nghị Ủy ban điều phối thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEANlần thứ 1 (CCA1) diễn ra vào Tháng 7/2010, phiên họp Nhóm chuyên trách xuất xứCEPT-AFTA lần thứ 35 (ROOTF 35) vào tháng 5/2010 thông báo về thời gian chuyểnđổi là 6 tháng (180 ngày) kể từ ngày Hiệp định ATIGA có hiệu lực (ngày17/5/2010) về việc chấp nhận cả 2 loại C/O mẫu D theo hình thức cũ (form CEPT)và mới (form ATIGA), Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Cơ quan hải quan chấp nhận đồng thời 2 loại C/O mẫu D cũ(mẫu C/O CEPT quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BCT) và C/O mẫu D mới (C/OATIGA quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT ) với điều kiện các C/O này đượccấp trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2010 (vì Thông tư số 21 đề cập trên cóhiệu lực kể từ ngày 1/7/2010) đến hết ngày 12/11/2010 (180 ngày kể từ ngày17/5/2010, ngày hiệu lực Hiệp định ATIGA). Đối với các C/O được cấp kể từ ngày13/11/2010, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D theo hình thức mới.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường