BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4991 TC/TCT
V/v miễn thuế NK nguyên liệuđối với Công ty Rohto

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Rohto Mentholatum (Việt Nam)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 0212- 003/RM-BTC ngày 17/12/2002 của Công ty TNHH Rohto Mentholatum (Việt Nam) đề nghị được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu trong 5 năm đầu sản xuất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 1838/VPCP-KTTH ngày 17/4/2003 của Văn Phòng Chính Phủ, trường hợp Công ty TNHH Rohto Mentholatum được cấp giấy phép trước ngày có hiệu lực thi hành quyết định số 176/1999/QĐ-TTg nếu có đủ điều kiện được hưởng ưu đãi theo qui định tại Quyết định này, được xét miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc thực hiện chế độ miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu để sản xuất được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 25/05/2000 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Rohto Mentholatum (Việt Nam) biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung