TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4992 TCHQ/GSQL
V/v phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Văn phòng Chính phủ có văn bản hoả tốc số 5678/VPCP-KG ngày 18/10/2004 gửi Bộ Tài chính về việc nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Hải quan các cửa khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu phế liệu làm ngyên liệu sản xuất ở VN; không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại.

Văn bản này thay thế phần quy định cấp giấy phép đối với phế liệu nhập khẩu tại văn bản số 4677/TCHQ /GSQL ngày 28/9/2004 của Tổng cục Hải quan.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vụ Ngọc Anh