BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4992/TCT-CS
V/v chứng từ chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

Trả lời văn bản số 68/2007/CV-MIC ngày14/11/2007 của Công ty Cổ phần bảo hiểm quân đội (Công ty MIC) hỏi về mức khấutrừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với đại lý bảo hiểm là cá nhân và cáctổ chức khác (trừ tổ chức đại lý bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo Luậtdoanh nghiệp) và chứng từ khấu trừ thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại tiết a, Điểm 1.1.1.3, Mục III,Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếgiá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảohiểm quy định: “… Chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế trong kỳbao gồm chi quản lý đại lý bảo hiểm như chi đào tạo, tuyển dụng đại lý; chi khenthưởng đại lý và các khoản chi phí khác theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý..”.

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty MIC thực hiện các hoạt động chi cho đại lý như chi đào tạo, tuyểndụng đại lý; chi khen thưởng đại lý và các khoản chi phí khác và toàn bộ cáckhoản chi này được quy định cụ thể tại hợp đồng giao đại lý thì Công ty MICđược hạch toán các khoản chi này vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

2. Tại Điểm 7.1, Mục III, Phần B, thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế quy định: “Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đạilý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5%trên tiền hoa hồng trả cho đại lý (bao gồm cả các khoản chi hỗ trợ mà đại lý hưởngtheo hợp đồng ký với người nộp thuế)”.

Căn cứ quy định nêu trên, khi Công tyMIC thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho đại lý là cá nhân và các tổ chức khác (trừtổ chức đại lý bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp) thìCông ty MIC thực hiện khấu trừ 5% thuế TNDN là đúng quy định.

Tại điểm 7.2, Mục III, Phần B,Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Hồ sơ khai thuế TNDN khấu trừ từtiền hoa hồng đại lý là Tờ khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý theomẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty MICkhi thực hiện khấu trừ 5% thuế TNDN từ tiền hoa hồng trả cho các đại lý thì thựchiện kê khai theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Cổphần bảo hiểm quân đội biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địaphương để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương