BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4994/TCT-HT
V/v Trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK nông sản thực phẩm Cà Mau
(Địa chỉ: 969 Lý Thường Kiệt, Phường 6 TP/Cà Mau)

Trảlời công văn số 40/CV-CT ngày 30/09/2008 của Công ty CP XNK nông sản thực phẩmCà Mau (Công ty) hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhânnước ngoài không cư trú tại Việt Nam và bảng kê của hồ sơ hoàn thuế, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1.Về thuế suất và kê khai nộp thuế:

Căncứ quy định tại điểm 2.1.3, khoản 2, mục II Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày13/8/2004 hướng dẫn Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người nước ngoàikhông cư trú tại Việt Nam; điểm 1.4, điểm 1.5, khoản 1, mục VI, phần B Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều củaLuật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; mục I, mục II, phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của BộTài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không cótư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhậpphát sinh tại Việt Nam;

Theogiải trình của Công ty cổ phần XNK nông sản thực phẩm Cà Mau tại công văn số40/CV-CT ngày 30/09/2008, số 37/CV-CT ngày 10/9/2008; trường hợp Công ty chitrả cho người hoa hồng môi giới cho người nước ngoài không cư trú tại Việt Namthì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

-Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có giấy tờ chứng minh là cánhân được phép hành nghề độc lập (bao gồm: Giấy phép hành nghề độc lập, chứngnhận đăng ký thuế hoặc mã số thuế do nước mà cá nhân nước ngoài là đối tượng cưtrú ban hành) thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ trước khi chi trả cho cá nhânnày và thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số05/2005/TT-BTC .

-Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam không có giấy tờ chứng minhlà cá nhân được phép hành nghề độc lập thì: Công ty có trách nhiệm khấu trừthuế thu nhập cá nhân với thuế suất 25% trên tổng số tiền chi trả (theo mẫu 03/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ) và kê khai, nộp thay vàongân sách nhà nước, Công ty không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế thunhập cá nhân cho cá nhân nước ngoài.

2.Về bảng kê của Hồ sơ hoàn thuế:

Tạikhoản 2, mục I, phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Mục II,phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồsơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu;

Căncứ theo các quy định nêu trên thì Bảng kê hình thức thanh toán, số, ngày, sốtiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chỉ cần chữ ký vàghi rõ họ tên của Giám đốc, đóng dấu công ty trên bảng kê và tự chịu tráchnhiệm về bảng kê đó; trên bảng kê này không cần phải có chữ ký xác nhận củangân hàng nơi mở tài khoản.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty cổ phần XNK nông sản thực phẩm Cà Mau biết và liênhệ với Cục Thuế tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cà Mau;
- Vụ PC;
- Ban CS, PC;
- Lưu VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương