Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4995/TCHQ-GSQL
NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC TỜ KHAI NGUỒN GỐC
XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để tạo điều kiện hơnnữa cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lắp ráp xe ô tô, xe hai bánh gắn máy (dưới đây viếttắt là người nhập khẩu) và giảm bớt giấy tờ trong quá trình làm thủ tục hảiquan, đăng ký lưu hành phù hợp với tiến trình cải cách hành chính của Chính phủvà của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện việc xác nhận tờkhai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu (dưới đây viết tắt là Tờkhai nguồn gốc) như sau:

1. Hải quan không xác nhận Tờ khai nguồn gốc trong cáctrường hợp sau:

1.1. Xe ô tô, xe gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu theo chế độphi mậu dịch. Trường hợp này Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải cấp Giấyphép nhập khẩu;

1.2. Bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu dạng CKD2.

1.3. Bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địahoá.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, người nhập khẩu phải lập bản kêchi tiết để khai báo đầy đủ, chính xác số khung, số máy từng bộ linh kiện nhậpkhẩu của cả lô hàng, xác nhận và đóng dấu vào từng trang bản kê chi tiết. Saukhi làm xong thủ tục, Hải quan cửa khẩu ký, xác nhận, đóng dấu lên từng trangbản kê chi tiết số khung, số máy của từng lô hàng (02 bản: 01 bản trả cho ngườinhập khẩu, 01 bản lưu trong bộ hồ sơ hải quan) để làm cơ sở cho việc tra cứu,đối chiếu khi cần thiết.

1.4. Bộ linh kiện ô tô dạng CKD1 nhập khẩu để lắp ráp nhưngchưa có số khung, số máy hoặc chỉ có số khung hoặc số máy (kể cả bộ linh kiệnđã nhập khẩu trước ngày công văn này có hiệu lực).

Người nhập khẩu căn cứ quy định tại các Quyết định số 130/1998/QĐ-BGTVT ngày 21/1/1998, QĐ 2069/2000/QĐ-BGTVT và QĐ 2070/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2000 của Bộ Giao thông vận tải để lập Phiếu kiểmtra chất lượng xuất xưởng cho từng xe và phải chịu trách nhiệm về tính hợp phápcủa chiếc xe xuất xưởng.

2. Hải quan xác nhận Tờ khai nguồn gốc trong các trường hợpsau:

2.1. Xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu(trừ trường hợp quy định tại điểm 1.1 trên đây);

2.2. Bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD1 nhập khẩu có đủ sốkhung, số máy;

2.3. Bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng CKD nhập khẩutheo phương thức thanh toán hàng đổi hàng;

Người nhập khẩu phải khai Tờ khai nguồn gốc theo đúng cáctiêu thức in sẵn trên Tờ khai nguồn gốc. Căn cứ để người nhập khẩu khai trên Tờkhai nguồn gốc là Giấy chứng nhận chất lượng xe ô tô nhập khẩu (đối với xe đãqua sử dụng) hoặc Thông báo miễn kiểm tra (đối với xe mới) của Cơ quan kiểm traNhà nước về chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu cấp (Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Trường hợp bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu dạng CKD1 khi nhậpkhẩu chưa có màu sơn phủ ngoài thì người nhập khẩu phải ghi rõ "Loại hìnhCKD1" vào dòng "màu sơn" trên Tờ khai nguồn gốc.

Hải quan đối chiếu nội dung khai báo của người nhập khẩutrên Tờ khai nguồn gốc với kết quả kiểm tra, xác nhận của kiểm hoá viên và toànbộ hồ sơ liên quan để xác nhận Tờ khai nguồn gốc.

3. Bộ hồ sơ hải quan của xe ô tô, xe hai bánh gắn máy saukhi đã hoàn thành thủ tục hải quan:

3.1. Đối với loại xe quy định tại điểm 1:

- Tờ khai hải quan;

- Biên lai thu thuếnhập khẩu và thuế khác;

- Giấy phép nhập khẩudo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cấp (đối với trường hợp nhập khẩu theo chếđộ phi mậu dịch quy định tại điểm 1.1);

- Bản kê chi tiết số khung, số máy có xác nhận của Hải quannơi làm thủ tục (cho cả lô hàng);

3.2. Đối với loại xe quy định tại mục 2:

- Tờ khai hải quan;

- Biên lai thu thuế nhập khẩu và thuế khác

- Tờ khai nguồn gốc có xác nhận của Hải quan;

- Bản kê chi tiết số khung, số máy có xác nhận của Hải quannơi làm thủ tục (cho cả lô hàng);

4. Công văn này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Công văn số 410/TCHQ-GSQL ngày 31/01/1997, Công văn 3378/TCHQ-GSQL ngày 03/10/1998, Côngvăn 2573/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2001 và Công văn 3944/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2001 củaTổng cục Hải quan.

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai, chỉđạo thực hiện công văn này đến tận các đơn vị trực thuộc và thông báo công khaitại nơi làm thủ tục để người nhập khẩu biết, thực hiện.