BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4996/BKHĐT-ĐKKD
V/v hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký ngành, nghề “cho thuê nhà”

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Sở Kếhoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được ý kiến của một sốSở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn về việc hộ kinh doanh đăng ký kinhdoanh ngành, nghề “cho thuê nhà”, “cho người nước ngoài thuê nhà ở”, “cho thuêmặt bằng để kinh doanh”. Về vấn đề này, ngày 17/5/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tưđã có Công văn số 3453/BKHĐT-ĐKKD xin ý kiến Bộ Xây dựng. Ngày 20/6/2012, BộXây dựng đã có Công văn số 995/BXD-QLN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cánhân, hộ gia đình đăng ký kinh doanh ngành nghề “cho thuê nhà”, “cho người nướcngoài thuê nhà ở”, “cho thuê mặt bằng để kinh doanh”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sao gửi Công văn số995/BXD-QLN nêu trên tới Quý Sở. Đề nghị Quý Sở chỉ đạo Phòng Đăng ký kinhdoanh nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thống nhấttriển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (sao kèm CV số 995/BXD-QLN );
- Bộ Xây dựng;
- UBND Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội (thay trả lời CV số 559/TC-KH );
- Lưu: VT, ĐKKD (NV).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt