BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------
Số: 4998 /BGDĐT-VP
V/v: Hướng dẫn xét khen thưởng thường niên khối các sở GDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Thực hiện Nghị định 42/NĐ- CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và triển khai Thông tư số 12/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục, để đảm bảo công bằng trong việc xét khen thưởng đồng thời động viên được các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo đề nghị khen thưởng năm học phải thực hiện tốt một số yêu cầu sau:
1. Đối với việc đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng
a) Thực hiện đúng quy định tại công văn số 4530/BGDĐT- VP ngày 02/6/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu.
- Cân đối giữa số lượng tập thể và cá nhân (Số lượng cá nhân đề nghị nhiều hơn so với tập thể)
- Đặc biệt quan tâm tới người lao động, người trực tiếp giảng dạy, người công tác tại vùng khó khăn (Số lượng người lao động, người trực tiếp giảng dạy nhiều hơn so với cán bộ quản lý).
b) Tiêu chuẩn: Đối với tập thể phải có 2 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và đối với cá nhân phải có 2 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (hai năm học liền kề năm đề nghị).
c) Trong năm học nếu tập thể và cá nhân đã được khen thưởng chuyên đề, hội thi thì không đề nghị khen thưởng thường niên và ngược lại.
2. Đối với việc tặng Cờ thi đua của Bộ
Trong năm học lựa chọn 01 đơn vị dẫn đầu, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số các đơn vị thuộc Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo (Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đề nghị 2 đơn vị) đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua.
3 - Hồ sơ và thời gian đề nghị: Theo quy định tại Thông tư 12/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi 01 bộ về Văn phòng (Phòng Thi đua, Khen thưởng) Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quang Quý (để b/c)
- Lưu VT, PTĐKT.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Phạm Mạnh Hùng