VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4999/VPCP-QHQT
V/v đàm phán với ADB về Dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông"

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 109/TTr-NHNN ngày 02 tháng 07 năm 2012 về việc đàm phán với Ngân hàng Pháttriển châu Á (ADB) về Hiệp định vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại cho Dựán "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mởrộng", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vềviệc đàm phán với ADB về Hiệp định vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại chodự án nêu trên. Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm2012 tại Philipin.

2. Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủtịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàngNhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnthôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang do ông Nguyễn Vĩnh Hưng,Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.Chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân sách Nhà nước đài thọ theo quyđịnh thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theoquy định.

4. Các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương hoàntất các thủ tục theo chức năng để chuẩn bị đàm phán khoản vay này với ADB.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quanchủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàntất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB (trong đó lưu ý traođổi thống nhất các nội dung liên quan trước khi đàm phán); báo cáo kết quả đàmphán lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V32

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam