BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 49TCT/PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Nam Định

Trảlời công văn số 1436 CT/TT&HT ngày 28/10/2004 của Cục thuế tỉnh Nam Định vềthuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 15, Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Duy tu, sửachữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụlợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp củanhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợmột phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình”  thuộc đốitượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căncứ vào hướng dẫn nêu trên và hồ sơ gửi kèm theo công văn số 1436 CT/TT&HTngày 28/10/2004 của Cục thuế tỉnh Nam Định thì việc xây dựng công trình tranhmỹ thuật đặt tại công viên Vị Hoàng không bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dânvà vốn viện trợ nhân đạo mà bằng nguồn vốn của Nhà nước nên phải nộp thuế giátrị gia tăng với thuế suất 10% theo quy định tại điểm 3.14, mục II, Phần BThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương