BỘ XÂY DỰNG
-------------------------
V/v: trình tự, thủ tục quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần TD
Trả lời văn bản số 110512/TKCS /TDC ngày 12/5/2011 của Công ty cổ phần TD về việc hướng dẫn trình tự thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu liên hợp khách sạn và căn hộ tại 32-34 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 và hướng dẫn tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điềuNghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đối với những dự án không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không bắt buộc phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng. Dự án Khu liên hợp khách sạn Crowne Plaza Nha Trang tại 32-34 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà do Công ty cổ phần TD đầu tư thuộc đối tượng không bắt buộc phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước.
Khi điều chỉnh thiết kế khác với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình trước đây thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Tuy nhiên, trước khi quyết định điều chỉnh dự án, người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến chấp thuận của UBND cấp tỉnh về quy hoạch, kiến trúc, mục tiêu đầu tư; của cơ quan quản lý về độ cao tĩnh không; cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy. Nếu được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý về những lĩnh vực nêu trên, thì người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án.
Sau khi dự án điều chỉnh được phê duyệt, chủ đầu lập hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 24Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ trước khi thực hiện dự án theo nội dung thiết kế điều chỉnh.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty cổ phần TD nghiên cứu, liên hệ với Sở Xây dựng Tỉnh Khánh Hoà để được xem xét điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
-Như trên,
- Sở Xây dựng Khánh Hoà (p/hợp),
-Lưu VT, HĐXD (VQT - 03).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(đã ký)
Trần Ngọc Thiện